Dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK


pokój 318

email: jracz@umk.pl

91c34-338026

___________

DROGA   ZAWODOWA

W latach 1995-2000 studiował na kierunku Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Pracę magisterską na specjalności zabytkoznawstwo-muzealnictwo z zakresu sztuki średniowiecznej pt. Gotycki krucyfiks z sali sądowej ratusza w Toruniu. Przyczynek do badań nad XIV-wieczną plastyką Ziemi Toruńskiej, napisał pod kierunkiem prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. W 2002 roku podjął studia doktoranckie  w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pracę Monumentalne zespoły rzeźbiarskie kolegium apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach napisał pod kierunkiem śp. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, a ukończył pod opieką prof. Józefa Poklewskiego (2007). Praca ta została nagrodzona w LIII Konkursie im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa (2008) oraz Indywidualną Nagrodą Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008) . W 2013 r. w wydawnictwie Bernardinum ukazała się monografia na jej podstawie. Stopień dr hab. w dyscyplinie nauki o sztuce uzyskał w 2016 roku na podstawie monografii Poliptyk Toruński: Studium zabytkoznawczo-konserwatorskie oraz oceny dorobku naukowego.

Od października 2015 (początek powołania pracowni) w Pracowni Architektury Wnętrz. Wcześniej – od 2006 roku – w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej IZiK UMK w Toruniu, (początkowo zatrudniony na WSzP UMK jako asystent, od 2008 – na stanowisku adiunkta, od 2019 – na stanowisku badawczo-dydaktycznym Profesora Uniwersytetu w Katedrze Architektury Wnętrz i Rzeźby. Od 2023 na stanowisku badawczym Profesora Uniwersytetu.
W latach akademickich 2010/11 i 2011/12 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK ds. Kształcenia i Organizacji Studiów, 2008–2012: członek Komisji Senatu UMK ds. Efektów Kształcenia, 2012–2016: członek Komisji Senatu UMK ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Od 2019 przewodniczący Rady Programowej kierunku Ochrona Dóbr Kultury.

Zainteresowanie badawcze koncentruje na sztuce państwa zakonnego w Prusach, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznej architektury i jej wystroju (rzeźba architektoniczna, malarstwo ścienne, detal architektoniczny itd.) oraz rzeźby snycerskiej i malarstwa tablicowego, przede wszystkim w kontekście problemów zabytkoznawczych i konserwatorskich. Istotnym przedmiotem badań od ostatnich dziesięciu lat jest również średniowieczny kodeks w aspekcie badań interdyscyplinarnych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym autorem lub współautorem pięciu monografii naukowych (w tym opracowania fenomenu Kolegiów Apostolskich na terenie państwa zakonnego w Prusach, 2013; tzw. Poliptyku Toruńskiego, 2016; średniowiecznych malowideł ściennych w toruńskich kamienicach mieszczańskich, 2017), autorem szeregu artykułów przyczynkowych i monograficznych poświęconych sztuce terenów pokrzyżackich, haseł katalogowych, redakcji naukowych jedenastu tomów wieloautorskich oraz kilku recenzji i polemik naukowych.

Od kilku lat ekspert MKiDzN w zakresie programu ministerialnego „Wspieranie działań muzealnych” – cel programu to wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwami, księgozbiorami, a także prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

W
ażne miejsce w prowadzonych przez niego pracach badawczych (zwłaszcza z wykorzystaniem tzw. badań nieinwazyjnych) zajmuje problematyka zabytkoznawcza sztuki gotyckiej, z naciskiem na technikę i technologię oraz materiałoznawstwo.

___________

ZAJĘCIA   DYDAKTYCZNE

Wykłady:

Historia sztuki średniowiecznej polskiej – wykład dla I roku ODK  studia s.1 (semestr letni)
Wstęp do historii sztuki – wykład dla I roku ODK  studia s.1  (semestr letni)
Wstęp do historii architektury – wykład dla I roku Architektury Wnętrz

Konwersatoria:

Historia technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa, II rok Architektura Wnętrz (semestr letni)
Nowoczesne metody i techniki badań zabytków, I rok kierunek Ochrona Dóbr Kultury s. 1  (semestr letni)
Znawstwo dzieła sztuki w różnych kontekstach badawczych ( I rok ODK s2, spec. Zabytkoznawstwo i muzealnictwo, semestr letni)

Ćwiczenia:

Historia sztuki średniowiecznej polskiej, I rok kierunek Ochrona Dóbr Kultury s. 1 (semestr letni)
Problematyka adaptacji wnętrz zabytkowych, III rok Architektura Wnętrz (semestr letni)
Wstęp do historii sztuki , I rok kierunek Ochrona Dóbr Kultury s. 1 (semestr zimowy)

Seminaria:
Seminarium licencjackie, kierunek Ochrona Dóbr Kultury s. 1
Seminarium magisterskie, kierunek Ochrona Dóbr Kultury s. 2
Kierunkowe seminarium teoretyczne, kierunek Architektura Wnętrz IV rok
Seminarium dyplomowe, kierunek Architektura Wnętrz V rok

___________

DOROBEK   NAUKOWY

Profil naukowca/portal wiedzy UMK
PBN – Polska Bibliografia Naukowa
Academia.edu
R
esearchGate

ORCID:0000-0003-3081-8615

S T Y P E N D I A: 

2023: Całoroczne stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii “Opieka nad zabytkami”, projekt pt. „Korpus średniowiecznych malowideł ściennych w katedrze kwidzyńskiej”

2024: Stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na projekt naukowy zaplanowany na 2024 rok, dotyczący panoramy zjawisk artystycznych w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, gdzie istotną rolę odgrywały importy artystyczne i inne przejawy tzw. transregionalizmu. Florencja i Rzym.  

Publikacje:

M O N O G R A F I E:

JR - PT - dp - okladka - 2016...   200_0_productgfx_89ca36e8d106309a40c7db0f0f27cc7e      ok³adka klasztory ostateczna.cdr   PG L13 - okladka - wersja ostateczna -strona 1

A R T Y K U Ł Y   N A U K O W E  /  R O Z D Z I A Ł Y  W  M O N O G R A F I A C H – WYBÓR

   • Problematyka konserwatorska malowideł ściennych górnego chóru katedry w Kwidzynie [w:] Studenci o konserwacji. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji Zabytków, t. 3, red. T. Korzeniowski, Toruń 2001, s. 151-164.
   • Dawny krucyfiks tęczowy z kościoła świętojańskiego, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojańskiego w Toruniu, Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddziału SHS, red. K. Kluczwajd, M. Woźniak, Toruń 2002. s. 257-272.
   • Tzw. krucyfiks sądowy na tle wyposażenia sal sądowych w średniowieczu, [w:] „Rocznik Toruński”, T. 31, red. P. Oliński, Toruń 2004, s. 27-63.
   • Tzw. Czarny krucyfiks z kościoła św. Jakuba w Toruniu. Przyczynek do badań nad gotycką rzeźbą toruńską, [w:] Teka Komisji Historii Sztuki, t. X, Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci prof. Gwidona Chmarzyńskiego w trzydziestą rocznicę śmierci, red. J. Poklewski, Toruń 2005, s. 119-128.
   • Gotycka figura Chrystusa w Grobie i jej miejsce w przestrzeni liturgicznej kościoła franciszkanów w Toruniu, [w:] Dzieje i skarby kościoła mariackiego w Toruniu, Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddziału SHS przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, red. K. Kluczwajd, Toruń 2005, s. 181-202.
   • Witraż w Toruniu – od średniowiecza do współczesności, [w:] Witraż w Toruniu dawny i dzisiejszy, red. K. Rochecki,Toruń 2005, s. 2-9.
   • źnogotyckie malowidła w górnym chórze katedry kwidzyńskiej, [w:] „Studia Zamkowe”, T. 2, red. M. Mierzwiński, M. Woźniak, Malbork 2006, s. 185-204.
   • Stan badań nad średniowiecznymi rzeźbiarskimi Kolegiami Apostolskimi w Prusach [w:] Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu, red. E. Basiul, P. Birecki, J. Raczkowski, M. Wawrzak, Toruń 2008,  ISBN 978-83-231-2205-0, s. 277-298,.
   • Die Marien-Aussage der Chorausstatung des Doms zu Königsberg/Pr. Vor dem Hintergrund der Ideologie des Deutschen Ordens in Preussen, [w:] Terra Sanctae Mariae. Mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen, Hg. G. Eimer, E. Gierlich, M. Müller, K. Pospieszny, (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bd. 7), Bonn 2009, ISBN 978-3-88557-227-5, s. 119-135.
   • Technika wykonania zespołu malborskich apostołów z kościoła zamkowego i jej artystyczne konsekwencje / The Apostles from Malbork Castle Chapel: techniques and their artistic consequences, [w:] Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką /Material of sculpture. Between technique and semantics, red. A. Lipińska, Wrocław 2009, ISBN  978-83-229-3068-7, s. 117-130.
   • Malowidła ścienne w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Mariance. Zarys problematyki badawczej, [w:] Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance stan dzisiejszy, perspektywy (Aktualne problemy konserwatorskie Gdańska, z. 5), red. R. Cielątkowska, Gdańsk 2009, ISSN: 1895-52 66, s. 112-118.
   • Treści ideowe średniowiecznych zespołów Collegium Apostolorum w Prusach Krzyżackich, [w:] Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza, Księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, red. A. Badach, M. Janiszewska, M. Tarkowska, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-883-41-54-5, s. 141-158.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Średniowieczny wystrój zespołu Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim w Malborku , [w:] Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku. Dzieje wystrój konserwacja, red. J. Trupinda, Malbork 2010, ISBN 978-83-60518-29-8, s. 41-80.
   • Najnowsze odkrycia w zakresie gotyckiego malarstwa ściennego w Prusach i ich znaczenie dla badań nad sztuką regionu, [w:] Homo Creator et Receptor Artium. Księga pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, red. M. Wrześniak, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7072-654-6, s. 89-104, il. 11-17.
   • Dawny „ołtarz ambonowy” w kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Boguszynach w kontekście ostatnich prac konserwatorskich , „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo,  XLII (2011), PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, s. 535-554.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Gotyckie rzeźby z kościoła w Świerczynkach. Przyczynek do badań nad średniowiecznym dziedzictwem Torunia, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu” 1), red. Juliusz Raczkowski, Toruń 2013, ISBN 978-83-904719-0-7, s. 108-125.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Dominikanie: obraz i kult. Średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu, [w:] Klasztor dominikański w Toruniu w 750 rocznicę fundacji, red. P. Oliński, W. Rozynkowski, J. Raczkowski, Toruń 2013, ISBN: 978-83-231-3155-7, s. 79-116.
   • Wprowadzenie do problematyki polichromii rzeźb i detali architektonicznych z tzw. sztucznego kamienia w sztuce państwa zakonnego w Prusach, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo,  XLIV (2013), PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, s. 41-55.
   • Cykl przedstawień apostołów w kościele wiejskim w Mariance jako przykład patronatu krzyżackiego na pruskiej prowincji, [w:] Między panem a plebanem: wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy: materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-11, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, („Prace Komisji Historii Sztuki”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 39), Poznań 2013, ISBN 978-83-7654-238-6, s. 207-227.
   • Siedziba zwierzchnika a kościół parafialny. Dwie realizacje artystyczne w średniowiecznej Brodnicy, [w:] Między panem a plebanem: wieś, miasto, władza świecka i duchowna w kulturze średniowiecznej Europy: materiały Seminariów Mediewistycznych PTPN im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2009-11, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, („Prace Komisji Historii Sztuki”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 39), Poznań 2013, ISBN 978-83-7654-238-6, s. 403-427.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Mendykancki dialog z wiernymi w sztuce wielkich miast państwa zakonnego w Prusach na przykładzie klasztorów ziemi chełmińskiej w XIV i XV wieku, [w:] Katedra, ratusz, dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, Materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada – 1 grudnia 2012 w Poznaniu, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, ISSN 00079-466X;  ISBN 978-83-7654-360-4, s. 371–399.
   • Badania architektoniczne w architekturze gotyckiej dawnego państwa zakonnego w Prusach: szanse i perspektywy badawcze na wybranych przykładach, [w:] Badania architektoniczne: historia i perspektywy rozwoju, red. M. Arszyński, M. Prarat, U. Schaaf, B. Zimnowoda-Krajewska, ISBN 978-83-904719-7-6,  Toruń 2015, s. 387-396.
   • Kolosalna rzeźba Madonny z Dzieciątkiem w kontekście programu ideowego kościoła malborskiego w czasach Lutera z Brunszwiku, [w:] Monumentalna figura Madonny na kościele NMP w Malborku. Konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie, red. J. Hochleitner, Malbork 2015, ISBN: 978-83-60518-76-2, s. 47–58.
   • Kolos Malborski: problematyka warsztatowa i styloznawcza, [w:] Monumentalna figura Madonny na kościele NMP w Malborku. Konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie, red. J. Hochleitner, Malbork 2015, ISBN: 978-83-60518-76-2, s. 83–93.
   • [z M. Jakubek Raczkowską] Dwie podominikańskie figury gotyckie w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu i ich wota: przyczynek do badań nad trwałością funkcji obrazów religijnych po kasatach klasztornych, [w:] Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), Seria: Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 1, Wrocław 2015, red. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, ISBN 978-83-87843-27-4 / ISSN 2300-7885, s. 167–194.
   • Kościół zamkowy w Malborku versus paryska Sainte-Chapelle: kilka uwag o architekturze i wystroju, [w:] Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, red. J. Hochleitner,   M. Mierzwiński, Malbork 2016, ISBN:978-83-60518-79-3, s. 79–94.
   • Średniowieczne retabulum ołtarza głównego u toruńskich franciszkanów na marginesie prac badawczo-konserwatorskich przy tak zwanym Poliptyku Toruńskim, [w:] Imagines pictae: studia nad gotyckim malarstwem w Polsce. red. Wojciech Walanus i Marek Walczak. (Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego  4), Kraków, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, 2016, s. 29–41. ISBN: 978-83-65548-08-5.
   • Juliusz Raczkowski, Wilfred Franzen, hasło kat. nr. 13.5. Zwei Flügeltafeln des so genannten Thorner Polyptychos, [w:] Kaiser Karl IV. 1316-2016. Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung. Ausstellungskatalog, Narodni galerie v Praze, Praha 2016, s. 522-523. ISBN: 978-80-7035-613-5.
   • Medieval Murals Recently Uncovered in The Chamber Above The Gate of The Castle of The Chapter of The Diocese of Pomesania in Kwidzyn. Preliminary Analysis: Iconography, Style, Dating and Functional Role of The Chamber, „Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica Yearbook for the Study of the Military Orders”, Vol. 22 (2017), s. 287–304. 
   • Nowe uwagi o stylu i technice wykonania Posągu Salomei Głogowskiej: na marginesie prac badawczych i konserwatorskich, „Studia Muzealne”, 22 (2017), s. 20–35.
   • Najnowsze badania nad malarstwem ściennym w mieszczańskich przestrzeniach świeckich średniowiecznego Torunia, [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, Toruń: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Warszawa Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017, ISBN: 978-83-943825-4-4, ISBN: 978-83-88341-99-1, s. 513–529.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Średniowieczne malarstwo ścienne w kamienicach mieszczańskich Torunia. Najnowsze odkrycia, „Rocznik Toruński”, 44 (2017), s. 163–189 .
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] The organisation of liturgical space and its furnishing at the Franciscan Friars’ in late Middle Ages illustrated by an example of the Blessed Virgin Mary’s church in Toruń, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo,  XLVIII (2017), PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, s. 101-132.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Traktat św. Bonawentury Lignum vitae a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia, [w:] Literatura a rzeźba/Literatur und Skulptur, („Literatura-Konteksty” t.4), red. J. Godlewicz-Adamiec, T. Szybisty, Kraków-Warszawa 2018, s. 341–368.
   • Not only the Golden Gate? A newly discovered fragment from the decoration of the castle chapel portal in Alhaus (Starogród) as a contribution to the identification of ceramic sculpture in the Teutonic Order’s State in Prussia, „Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica Yearbook for the Study of the Military Orders”, Vol. 23 (2018), s. 339–357.
   • Graduał L13 w dotychczasowej literaturze, [w:] Pelpliński Graduał L13 : dzieło, badania, konserwacja/The Pelplin Gradual L13: artwork, research, conservation, („Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza” 1), red. Juliusz Raczkowski i Monika Jakubek-Raczkowska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019, ISBN: 978-83-231-4206-5, s. 83–92.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Sztuka Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach: próba definicji, [w:] Sapientia aedificavit sibi domum…/Mądrość zbudowała sobie dom…/Wisdom has built her house…, red. Janusz Trupinda, Malbork 2019, ISBN: 978-83-953200-3-3, s. 176–201.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] The art of the state of the Teutonic Order in Prussia: a definition attempt, [w:] Sapientia aedificavit sibi domum…/Mądrość zbudowała sobie dom…/Wisdom has built her house…, red. Janusz Trupinda, Malbork 2019, ISBN: 978-83-953200-3-3, s. 202–218.
   • Losy średniowiecznego wyposażenia kościoła toruńskich franciszkanów w czasach Reformacji, RIHA Journal 0232, 30 December 2019, URL: https://www.riha-journal.org/articles/2019/0232-raczkowski_PL.
   • History of the Medieval Furnishings of the Franciscan Church in Toruń during the Reformation Period, RIHA Journal 0233, 30 December 2019, URL: https://www.riha-journal.org/articles/2019/0233-raczkowski-EN.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Nierozpoznany graduał z kościoła świętojańskiego w Toruniu – przyczynek do badań nad księgami muzycznymi diecezji chełmińskiej w średniowieczu, „Muzyka”, t. 65, 2020, nr 1, s. 95–111.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Nowe ustalenia w zakresie funkcji i wystroju empory kościoła pofranciszkańskiego w Toruniu, „Zapiski Historyczne”, t. LXXXV, 2020, z. 1, s. 163–185.
   • [z M. Jakubek-Raczkowską] Uwagi o funkcjach i proweniencji artystycznej tzw. Pasji Toruńskiej / Remarks on function and artistic provenance of the so called Toruń PassionStare i nowe dziedzictwo Torunia Bydgoszczy i Regionu II, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu” 3), red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2020, s. 123–134, 379–386 il.
   • Relikt dekoracji architektonicznej z zamku krzyżackiego w Starogrodzie: analiza zabytkoznawcza/Relic of architectonic decoration from Teutonic castle in Starogród: monument expert’s analysis, [w:] Castra Terrae Culmensis, na rubieży chrześcijańskiego świata : interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych/Castra Terrae Culmensis : on the boundary of Christian world: interdisciplinary studies on fortified constructions of theTeutonic Order in the light of archaeological, architectonic, historical and natural sciences sources, T. 2, red. Marcin Wiewióra, s. 166–168, il.
   • Raczkowski Juliusz, Gotyckie malowidło z Ukrzyżowaniem w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu w świetle najnowszych badań, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo,  LI (2020), PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, s. 44–69.
   • Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Nierozpoznany graduał z kościoła świętojańskiego w Toruniu – przyczynek do badań nad księgami muzycznymi diecezji chełmińskiej w średniowieczu, „Muzyka”, t. 65, 2020, nr 1, s. 95–111.
   • Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, The So-called Copernicus’ Chapel: a Jubilee Creation in the Gothic St John’s Cathedral in Toruń, „Ikonotheca” 31 (2021), s. 83–111.
   • Raczkowski Juliusz, Nieznane malowidło ścienne w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 25 – przyczynek do badań nad wystrojami domów mieszczańskich Torunia w późnym średniowieczu, [w:] Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej – odkrycia i reinterpretacje, red. Monika Jakubek-Raczkowska, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 4), Toruń: TNOiK 2021, s. 51–58, il. 274–283.
   • Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu, [w:] Textus et Pictura (Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza 3), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, s. 125–184.
   • Raczkowski Juliusz, Bucław Katarzyna, Obraz św. Rozalii i Patronek Pruskich w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu i jego złotnicze aplikacji w świetle badań historycznych i zabytkoznawczych, [w:] Dioecesis Nostrae Patroni. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej,, red. Juliusz Raczkowski, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 5), Toruń: TNOiK 2022, s. 263–302.
   • Raczkowski Juliusz, Nowatorstwo kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu w pierwszej połowie XIV wieku na tle architektury franciszkanów prowincji saskiej, [w:] Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej: studia dedykowane profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Adamski Jakub, Raczkowski Juliusz, 2022, Toruń–Warszawa, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s.73–96, ISBN 978-83-65127-94-5.
   • Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu, [w:] Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. Monika Jakubek-Raczkowska i Marta Czyżak, („Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”, t. 3), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, s. 125–184.
   • Raczkowski Juliusz, Jakubek-Raczkowska Monika, Toruński obraz Madonny z Dzieciątkiem z kościoła św. Jakuba w Toruniu w świetle najnowszych badań. Przyczynek do studiów nad lokalną działalnością artystyczną w Toruniu około roku 1400, „Biuletyn Historii Sztuki” 38, nr 3, 2023, s. 5–46.
   • Raczkowski Juliusz, Historia stall zachodnich w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu w świetle ostatnich prac badawczych i konserwatorskich, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo,  LIV (2023), PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, s. 47–94.

H A S Ł A   K A T A L O G O W E:

 • Herma relikwiarzowa św. Barbary, hasło kat. [w:] Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim, katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 8 czerwca- 30 września 2007, red. J. Trupinda, Malbork 2007, s. 450-451, ISBN 978-83-60518-06-9.
 • 7 haseł katalogowych [w:] Fundacje artystyczne na trenie państwa krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, t. 1, red. B. Pospieszna, Malbork 2010, ISBN978-83-60518-31-1:I.3.1. Malowidła ścienne w kościele w Okoninie, s. 81-82; I.3.4: Malowidła ścienne w kościele w Mariance, s. 86-87; II.3.2. Malowidła ścienne w katedrze w Kwidzynie, s. 167; II. 5.6, „Ukrzyżowanie na drzewie życia” z kościoła św. Mikołaja w Toruniu, s. 180-181; II.5.7. „Czarny krucyfiks” z kościoła św. Mikołaja w Toruniu, s. 182; III. 7.16. Relikwiarz hermowy św. Klary z kościoła św. Janów w Toruniu, s. 274; V.1.2, Krucyfiks z Morąga, s. 348-349.
  Juliusz Raczkowski/Wilfred Franzen, hasło kat. nr. 13.5. Zwei Flügeltafeln des so genannten Thorner Polyptychos, [w:] Kaiser Karl IV. 1316-2016. Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung. Ausstellungskatalog, Narodni galerie v Praze, Praha 2016, s. 521–523. ISBN: 978-80-7035-613-5.
 • [z M. Jakubek-Raczkowską] Krucyfiks w Kościele Zamkowym NMP w Malborku, [w:] Sapientia aedificavit sibi domum/Mądrość zbudowała sobie dom…, katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 14 września – 17 listopada 2019 / red. nauk. Monika Czapska, Malbork, Muzeum Zamkowe: 2019, 329–330, il.
 • Kolegium Apostolskie z Kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku w Malborku, [w:] Sapientia aedificavit sibi domum/Mądrość zbudowała sobie dom…, katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 14 września – 17 listopada 2019 / red. nauk. Monika Czapska, Malbork, Muzeum Zamkowe: 2019, 321–325, il.
 • [z M. Jakubek-Raczkowską] Panele ołtarzowe Poliptyku Toruńskiego, [w:] Sapientia aedificavit sibi domum/Mądrość zbudowała sobie dom…, katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 14 września – 17 listopada 2019 / red. nauk. Monika Czapska, Malbork, Muzeum Zamkowe: 2019, 342–345, il.

R E C E N Z E   I   P O L E M I K I   N A U K O W E:

R E D A K C J E   N A U K O W E   T O M Ó W:

 • [z P. Bireckim, E. Basiul, M. Wawrzak] Redakcja naukowa tomu wieloautorskiego: Album Amicorum – Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu,  Toruń 2008, ISBN 978-83-231-2205-0.
 • [z E. Pilecką] Redakcja naukowa tomu wieloautorskiego: Wobec zabytku… Tradycje i perspektywy postaw. Studia dedykowane pamięci prof. Jerzego Remera, Toruń 2010, ISBN 978-83-231-2577-8.
 • Stare i nowe dziedzictwo Torunia („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu” 1), red. J. Raczkowski, Toruń 2013, ISBN 978-83-904719-0-7.
 • [z W. Rozynkowskim, P. Olińskim], Redakcja naukowa tomu wieloautorskiego: Klasztor dominikański w Toruniu w 750 rocznicę fundacji, Toruń 2013, ISBN: 978-83-231-3155-7.
 • [z M. Jakubek-Raczkowską] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, Toruń: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Warszawa Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017, ISBN: 978-83-943825-4-4, ISBN: 978-83-88341-99-1, ss. 622.
 • [z M. Jakubek-Raczkowską] Stare i nowe dziedzictwo Torunia Bydgoszczy i Regionu, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu” 2), red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń 2018, ISBN 978-83-943825-9-9.
 • [z M. Jakubek-Raczkowską] Stare i nowe dziedzictwo Torunia Bydgoszczy i Regionu II, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu” 3), red. J. Raczkowski, M. Jakubek-Raczkowska, Toruń: TNOiK 2020, ISBN 978-83-7285-907-5.
 • Dioecesis Nostrae Patroni. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej, red. Juliusz Raczkowski, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 5), Toruń: TNOiK 2022, ss. 522, ISBN: 978-83-67153-11-9.
 • Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin,  red. Jakub Adamski, Juliusz Raczkowski, Toruń: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2022, ISBN: 978-83-65127-94-5.
 • Teka Komisji Historii Sztuki XI. Studia nad dziedzictwem artystycznym Torunia i ziemi chełmińskiej w czasach Mikołaja Kopernika, red. Monika Jakubek Raczkowska i Juliusz Raczkowski, Toruń: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2023, ISBN: 978-83-67689-13-7, ss. 181.

02stare i nowe ok3adka - krzywe.cdrokladka_klasztor_dominikanski_folia_blyszczaca_mClaritas… - okladka - dp - 2017-12-18Stare i nowe... - 2018 - okladka + projekt wstêpny - 2018-07-17Stare i nowe... - tom 3 - 2020 - okladka - dp -2020-03-20

P U B L I K A C J E   P O P U L A R N O – N A U K O WE:

 • Gotik im Ordensland, wyd. albumowe, popularnonaukowe, redakcja i teksty, ss. 128, Toruń 2002.
 • Sztuka gotycka w Toruniu, wyd. popularnonaukowe o charakterze albumowym, teksty i redakcja, ss. 112, Toruń 2003.
 • Gotyk w Toruniu, Toruń 2004, ss. 104, (wybór materiału zabytkowego, teksty i komentarze o charakterze naukowym oraz popularyzatorskim).
 • Gotyk w Gdańsku, Toruń 2004, ss. 104, (wybór materiału zabytkowego, teksty i komentarze o charakterze naukowym oraz popularyzatorskim).
 • Kalendarium średniowiecznego Torunia, Miesięcznik Kulturalno-Informacyjny Ilustrator, 2004, nr 2.
 • Trzy gotyckie relikwiarze z katedry św. Janów w Toruniu, Miesięcznik Kulturalno-Informacyjny Ilustrator, 2004, nr 4.
 • Mistrz Toruńskich Ukrzyżowań, Miesięcznik Kulturalno-Informacyjny Ilustrator, 2004, nr 3/4.
 • Poliptyk Toruński i wybitna kwatera z przedstawieniem Trójcy Św., Miesięcznik Kulturalno-Informacyjny Ilustrator, 2004, nr 6.

K O O R D Y N A C J A    P R O J E K T Ó W:

 • Projekt unijny UMK w Europie 2020. realizowany w ramach NSRO – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). (X 2013– II 2016). Priorytet: IV. – Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie: 4.3 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Całkowita wartość projektu: 2 895 205,95 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 2 460 925,06 zł. Autor wniosku i koordynator projektu.
 • Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe: ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, zadanie „Konserwacja i digitalizacja graduału z lat 1347-1378, jednego z najcenniejszych kodeksów średniowiecznych w Polsce – I etap” [zakończony w grudniu  2014]
 • Projekt badawczy „Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu”. Projekt badawczy realizowany w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK (2014–2015), zakończony w październiku 2015. Nr RPKP.05.04.00-04-005/13, w ramach Działania 5. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi priorytetowej 5.4 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 683 553,91 zł – 85,00%, budżet państwa: 120 627,17 zł – 15,00 %, Całkowita kwota dofinansowania (100% wydatki kwalifikowalne):  804 181,08 PLN.
  Koordynator zadań badawczych, wykonawca. Projekt w 2016 roku nagrodzony Polską Nagrodą Innowacyjności w kategorii Uczelnie.
 • 2018-2023  „Inwentarz sztuki Torunia, część I Dziedzictwo sakralne, zespół staromiejski”. Projekt naukowo-badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSZW, nr  0122/NPRH6/H11/85/2018.
  Koordynator projektu
 • 2022 Interdyscyplinarny program badań i specjalistycznej dokumentacji naukowej katedry kwidzyńskiej. Projekt finansowany z Gminy Miasta Kwidzyna.
  Koordynator oraz wykonawca badań nieniszczących i styloznawczych.  
 • 2023 Interdyscyplinarny projekt badawczy, konserwatorski i upowszechniający „Ratujemy Pelplińską Biblię Gutenberga” współfinasowany przez Fundację ORLEN dla Pomorza, i Fundację PKO oraz Diecezję Pelplińską, został zrealizowany w 2023 roku jako etap I szerzej zakrojonego programu naukowo-badawczego i wystawienniczego.
  Koordynator oraz wykonawca 

U D Z I A Ł   W   G R A N T A C H  i P R O J E K T A C H   N A U K O W O-B A D A W C Z Y C H:

U D Z I A Ł   W   S E S J A C H /K O N F E R E N C J A C H   N A U K O W Y C H:

     • 2002
     • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Konserwacji Zabytków w Toruniu, zorganizowana przez IZiK oraz Koło Naukowe Studentów Konserwacji Dzieł Sztuki UMK, 22 II 2001: referat Problematyka konserwatorska malowideł ściennych górnego chóru katedry w Kwidzynie.
     • Konferencja Dzieje i skarby kościoła Świętojańskiego w Toruniu, zorganizowana przez Toruński Oddział SHS w X rocznicę ustanowienia diecezji toruńskiej, 22-23 III 2002: referat Dawny krucyfiks tęczowy z kościoła świętojańskiego w Toruniu.
     • Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej w setną rocznicę urodzin, Toruń 9-10 XII 2002, uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu sesji, sekretarz konferencji.
      2003
     • Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Gwidona Chmarzyńskiego, zorganizowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, Toruński Oddział SHS oraz Komisję Historii Sztuki TNT, 12-14 XII 2003 r.: Referat Tzw. Czarny krucyfiks z kościoła św. Jakuba w Toruniu. Przyczynek do badań nad gotycką rzeźbą toruńską; uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu sesji.
      2005
     • Konferencja Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu, zorganizowana przez Toruński Oddział SHS oraz Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK Toruń 7-9 IV 2005 r.: referat Forma i ikonografia figury Chrystusa w Grobie; uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu sesji.
     • II Środkowoeuropejskie Forum Doktorantów Historii Sztuki, Poznań 27-30 X 2005: referat Średniowieczne zespoły rzeźb Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego – problemy i założenia badawcze.
      2006
     • VII Sesja Naukowa z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w PolsceOdlewnictwo w Polsce, zorganizowana przez OT SHS i IZiK UMK, 7-8 IV 2006 Toruń, uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu sesji.
     • źnośredniowieczne rzeźby Apostołów z kościoła św. Mikołaja w Elblągu – najpóźniejsza realizacja Kolegium Apostolskiego na ziemiach państwa zakonnego w Prusach, wykład na zaproszenie SHS O/Warszawa, Warszawa 24 XI 2006.
     • II Konferencja naukowa z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, Kościół zamkowy w Malbroku, Malbork grudzień 2006, uczestnictwo w obradach.
      2007
     • Międzynarodowa konferencja Terra sanctae Mariae Virginis – Mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen, Toruń 21-24 VI 2007, organizator – Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, UMK:referat Maryjny wydźwięk dekoracji chóru katedery w Królewcu (Marien-Aussage der Chorverzierung des Domes zu Königsberg).
     • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Między technika a semantyką. Materiał w rzeźbie do końca XIX wieku (Between technique and semantics. Material of Sculpture until the 19th century), org. przez Wrocławski Oddział SHS oraz IS Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojnowice, 5-6. 10. 2007, poster: Technika wykonania zespołu malborskich apostołów z kościoła zamkowego i jej artystyczne konsekwencje / The Apostles from Malbork Castle Chapel: techniques and their artistic consequences.
     • ogólnopolska sesja naukowa Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza, dedykowanej pamięci Profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, org. przez Warszawski Oddział SHS, Warszawa 17-19 X 2007, referat: Treści ideowe średniowiecznych zespołów Collegium Apostolorum w Prusach Krzyżackich.
      2009
     • Międzynarodowa konferencja naukowa Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance stan dzisiejszy, perspektywy (organizator kongresu ICOMS, Politechnika Gdańska, Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury, Urząd Gminy Pasłęk, Pasłęk-Marianka 16-17 października 2009), referat: Malowidła ścienne w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w MarianceZarys problematyki badawczej.
     • Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Dzieje i skarby kościoła św. Jakuba w Toruniu, Toruń 26-28 października 2009, uczestnictwo w obradach.
     • Ogólnopolska konferencja naukowa Wobec Zabytku… Tradycje i perspektywy postaw, Toruń 4-5 grudnia 2009, członek komitetu naukowego i sekretarz konferencji.
      2010
     • IV Konferencja naukowa z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, Sztuka na terenie dawnego państwa zakonnego. Mecenaty i fundacje. 10-11 września Malbork 2010, uczestnictwo w obradach.
     • XXXI Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. Między Panem, Wójtem, a Plebanem, Poznań 25-26 XI 2010, referat: Polichromie ścienne w kościele wiejskim w Mariance jako przykład patronatu krzyżackiego  na pruskiej prowincji.
      2011
     • Konferencja okolicznościowa W trosce o toruńska katedrę, Toruń 25 III 2011, członek komitetu naukowego i sekretarz konferencji.
     • XXXII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. Fara – ratusz – zamek. Małe miasta i miasteczka w kulturze średniowiecznej Europy, referat: Kościół farny i siedziba zwierzchnika – dwie realizacje artystyczne w XIV-wiecznej Brodnicy, Poznań 17-18 XI 2011.
      2012
     • „Sztuczny kamień (gipsowy) w rzeźbie średniowiecznej”, ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana przez UMK, ICOMOS i Urząd Miejski w Toruniu, 14-15 VI 2012, referat: Problematyka polichromii na rzeźbach i detalach architektonicznych w sztuce państwa zakonnego w Prusach więcej>>
     • Wciąż o Toruniu w roku zabytków. O zabytkach słynnych i tych mniej znanych, sesja okolicznościowa zorganizowana przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 17 XI 2012, referat: Średniowieczne malowidła w Toruniu: znane i nieznane
     • Stare i nowe dziedzictwo Torunia, sesja naukowa zorganizowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK oraz Urząd Miasta Torunia, 26-27 X 2012, członek Komitetu Naukowego sesji; referat Gotyckie rzeźby w kościele w Świerczynkach – przyczynek do badań nad snycerstwem toruńskim w początkach XV wieku.
     • XXXIII Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. „Katedra – ratusz – dwór. Wielkie miasta a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań 29-30 XI 2012, referat: Mendykancki dialog z wiernymi w sztuce państwa zakonnego w Prusach.
      2013
     • Badania architektoniczne – historia i perspektywy rozwoju, międzynarodowa konferencja, Toruń, 19-21 IX 2013, organizator: Zakład Konserwatorstwa UMK, referat: Badania architektoniczne w architekturze gotyckiej dawnego państwa zakonnego w Prusach – szanse i perspektywy badawcze].
     • Klasztor dominikanów w Toruniu – w 750 rocznicę fundacji, sesja naukowa w Toruniu, 4 X 2013, organizator: TNT oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK, referat: Dominikanie: obraz i kult. Średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu; członek komitetu organizacyjnego i naukowego sesji.
     • XXXIVI Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej referatpt. Fantazja i rzeczywistość w kulturze średniowiecznej Europy, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, 28 XI – 30 XI 2013,  referat: Fantastyczny świat średniowiecznego detalu architeltonicznego w państwie zakonnym w Prusach.
     • Dewocja i kult w państwie krzyżackim, ogólnopolska sesja naukowa Malbork, 14 XI 2013, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku, referat: Kult i ikonografia św. Marii Magdaleny w sztuce państwa zakonnego w Prusach.
      2014
     • Zespół Kościoła NMP w Malborku – przeszłość i przyszłość, ogólnopolska sesja naukowa, Malbork 29 IX 2014, organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku, referat: „Pierwotna dekoracja architektoniczna kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku z lat 1331-1344. Jej program i autor”.
     • XXXV Seminarium Mediewistyczne im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, międzynarodowa sesja naukowa pt. „Odkrywanie świata w średniowieczu”, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań 11-13 XII 2014, referat „Na ziemi budzącej strach – krzyżackie odkrywanie Prus”.
      2015
     • „Dydaktyka Historii Sztuki . Szanse – perspektywy – zagrożenia„, konferencja metodyczna, organizator: IHSz Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 7 XI 2014, referat: „Ochrona Dóbr Kultury w Toruniu. Szanse – perspektywy – zagrożenia”.
     • „Pelpliński Graduał L.13. Historia – badania  konserwacja – digitalizacja”, konferencja specjalistyczna, organizator: Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Pelplin 19 XII 2014, Referat: „Problematyka badawcza Graduale L.13”. Członek komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji.
     • „Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu”, konferencja regionalna, organizator: Wydział Sztuk Pięknych UMK / Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Toruń 6–7 II 2015, członek komitetu naukowego i organizacyjnego; Referat: Tzw. poliptyk toruński – kreacja konserwatorska Bernharda Schmida.
     • „Monumentalna figura Madonny na zamku malborskim”, ogólnopolska konferencja naukowa, organizator: Fundacja Mater Dei / Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 13 III 2015, referat: Problematyka warsztatowa i styloznawcza kolosa malborskiego.
      2016
     • „Jako serce pośrodku ciała”. Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie, ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 21–23 IV 2016; organizator – Bazylika Mariacka w Krakowie, IHSz UJ / Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Referat [z M. Jakubek-Raczkowską]: Średniowieczne fary wielkich miast pruskich – współczesne problemy badawcze i konserwatorskie.
     •  Claritas et consonantia. Formy, funkcje i znaczenia w sztuce średniowiecza. Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w 10. rocznicę śmierci, konferencja ogólnopolska, Toruń, 16-18 VI 2016; organizator – Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu / Warszawski Oddział SHS / Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, referat: „Badania nad malarstwem ściennym w mieszczańskich przestrzeniach świeckich średniowiecznego Torunia”.  Członek komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji.
     • Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII – początek XX w.), konferencja międzynarodowa, Pelplin, 15–18 IX 2016; organizator: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w ramach cyklu „Klasztor w…”, pod patronatem projektu naukowego – Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016, referat: „Adaptacja elementów wyposażenia i wystrojów kościołów klasztornych ziemi chełmińskiej do nowych potrzeb i funkcji w XIX w.
      2017
     • Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, Toruń, 7–8 IV 2017. Ogólnopolska konferencja naukowa, referat: Pod latarnią najciemniej? Ostatnia dekada prac konserwatorskich i restauratorskich przy średniowiecznym dziedzictwie Torunia i regionu, organizator – Wydział Sztuk Pięknych UMK, członek komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji.
     • „Die Danziger Marienkirche. Der Bau und seine Ausstattung im europäischen Kontext”. Międzynarodowa konferencja organizatorzy: Ernst-Moritz-Arndt Univeristat Greifswald / GWZO Leipzig / Wydział Historyczny UG / Muzeum Historyczne MiastaGdańska / MNG, Gdańsk 11–13 V 2017.
     • Castrum Sanctae Mariae. Burg – Residenz – Museum„. Międzynarodowa konferencja naukowa: organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku / Historische Kommission fur Ost- und Westpreussische Landesforschung, Malbork: 25–27 V 2017 [z M. Jakubek-Raczkowską] Referat: Das künstlerische Programm der Schlosskirche in Marienburg / Program artystyczny zespołu kościoła zamkowego w Malborku.
     • Średniowieczna mozaika na katedrze w Kwidzynie a mozaiki w Pradze, Rawennie i Malborku/Medieval Maosaic on the Cathedral in Kwidzyn and the Mosaics in Prague, Ravenna and Malbork, międzynarodowa konferencja naukowa 22 września 2017, prowadzenie dyskusji i podsumowanie obrad.
     • International Scientific Conference: Monasteries in the Digital Humanities, 12–15 September 2017 Pauline Monastery of Jasna Góra (Częstochowa). Referat: Digital humanities in Poland. Possibilities, opportunities and threats.
     • International Scientific Conference: The Reformation and Monasteries, Monasteries and the Reformation. On the 500th anniversary of begining of the Reformation. Wrocław 1618 November 2017. Referat: The fate of the Toruń Franciscans and the furnishing of their former monastery church during the Reformation/Losy toruńskich franciszkanów i wyposażenia ich kościoła poklasztornego w czasach Reformacji. Prowadzenie obrad i dyskusji panel V konferencji.
     • Ogólnopolska konferencja naukowa: Bogurodzica w kulturze średniowiecza, Poznań–Gniezno, 7 XII–8 XII, 2017, XXXVIII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM we współpracy z Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Referat [z M. Jakubek Raczkowską] Łaskami słynąca figura Madonny z Dzieciątkiem w Piasecznie: kilka uwag o stylu i funkcji.
      2018
     • Ogólnopolska konferencja naukowa: Glina w obiektach zabytkowych. Ochrona i konserwacja, Malbork 20-22 III 2018. Referat Glina jako pierwszy materiał rzeźby i detalu architektonicznego w architekturze Dawnego Państwa Zakonnego w Prusach.
     • Międzynarodowa konferencja naukowa Literatura a rzeźba, Warszawa 14-15.IV. 2018. Referat: Traktat św. Bonawentury „Lignum Vitae” a toruński podominikański krucyfiks na Drzewie Życia. Moderator sekcji VI  Rzeźba słowem wyciosana.
     • Ogólnopolski kongres naukowy VI Kongres Mediewistów Polskich, Wrocław 20–22 września 2018, organizator MNiSZW, Stały Komitet Mediewistów Polskich, Uniwersytet Wrocławski, referat: Operacje badawcze pierwszej historii sztuki wobec tradycyjnych i nowych narzędzi poznawczych (wybrane dzieła sztuki średniowiecznej w świetle badań technologiczno-konserwatorskich).
     • Ogólnopolska konferencja naukowa, VIII konferencja naukowa z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego Prace konserwatorskie w zespole kościoła zamkowego. Próba podsumowania, Malbork 29-30.11.2018. Referat:  Zespół kościoła zamkowego w nowej odsłonie. Kilka uwag dotyczących ostatnich prac konserwatorskich i restauratorskich.
     • Ogólnopolska konferencja naukowa: Kultura rycerska średniowiecznej Europy, Poznań, 6 XII–8 XII, 2018, XXXIX Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM. Referat [z M. Jakubek Raczkowską] Wątki etosu rycerskiego w wystrojach kamienic mieszczańskich Torunia jako świadectwo kondycji intelektualnej elit miejskich w późnym średniowieczu.
      2019
     • Ogólnopolskie seminarium naukowe Studia nad rzeźbą średniowieczną: nowe odkrycia i interpretacje, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 01.03. 2019, referat: Niedawno odkryty fragment architektonicznej dekoracji rzeźbiarskiej zamku w Starogrodzie – rozpoznanie zabytkoznawcze.
     • Seminarium naukowe Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance, Gmina Miasta Pasłęk/WUOZ Olsztyn, Marianka 10.05.2019, referat: Program ideowy średniowiecznych malowideł ściennych w Mariance. Typowe czy wyjątkowe?
     • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia”, Toruń 23–25 października 2019. Członek komitetu naukowego konferencji.
     • Międzynarodowa konferencja naukowa, „Mądrość zbudowała sobie dom… Państwo krzyżackie w Prusach„. Referat pt. Materiał rzeźby a genius loci dawnego państwa zakonnego w Prusach. Muzeum Zamkowe w Malborku 15-17.11.2019.
     • Ogólnopolska konferencja naukowa „Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki i nowoczesna konserwacja”, Toruń 29.11.2019. Referat [z M. Jakubek Raczkowską] Średniowieczne dzieła odlewnictwa w kościele świętojańskim w Toruniu w świetle najnowszych badań i ekspertyz materiałoznawczych.
     • Ogólnopolska konferencja naukowa „Miłość Ziemska i Niebiańska w kulturze średniowiecznej Europy”, XL Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, organizowane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Bibliotekę Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM”, Poznań 5-7.12.2019. Referat [z M. Jakubek Raczkowską] Miłość ziemska. Motyw pary miłosnej w średniowiecznych wystrojach kamienic mieszczańskich na przykładzie Torunia.
     • Ogólnopolska konferencja naukowa Textus et Pictura III. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych. Toruń, Biblioteka Uniwersytecka, 12-13 XII 2019”, referat [z M. Jakubek Raczkowską] XV-wieczny graduał ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Toruniu – wstępne rozpoznanie zabytkoznawcze.
      2019
     • XLI Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 9–12 grudnia 2020 r., międzynarodowa konferencja online, tytuł: „Klasztor i kolegiata w średniowiecznej Europie”, współorganizowane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Bibliotekę Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM. referat: Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska, Dawny kościół Franciszkanów w Toruniu Między regułą a tradycją miejsca/Ancienne église des Cordelièeres de Toruń d’aprés des recherches récentes. Entre la régle et les besoins du lieu.

N A G R O D Y   I   W Y R Ó Ż N I E N I A:

 • 2008 r. Nagroda LIII Konkursu im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych członków SHS w kategorii prac niepublikowanych za pracę doktorską: Monumentalne zespoły rzeźbiarskie Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach
 • 2008 r. Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu IV stopnia za rozprawę doktorską pt. „Monumentalne zespoły rzeźbiarskie Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach” oraz za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacji procesu nauczania w 2007 roku
 • 2008 r. Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu IV stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej – za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009
 • 2009 r. Indywidualne Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2008 roku.
 • 2010 r. Indywidualne Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej – za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010.
 • 2010 r. Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej w 2009 roku.
 • 2010 r. Indywidualne Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej – za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011.
 • 2011 r. Zespołowe Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w działalności organizacyjnej – za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012.
 • 2012 r. Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2011 roku.
 • 2012 r. Zespołowe Wyróżnienie Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej.
 • 2013 r. Indywidualne Wyróżnienie Rekotra UMK za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
 • 2013 r. Zespołowe Wyróżnienie Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej – za szczególne zaangażowanie w pracę komisji rekrutacyjnej Wydziału Sztuk Pięknych.
 • 2014 r. Indywidualna Nagroda Rektora UMK III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2013 r.
 • 2016 r. Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu II stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2015 r.
 • 2017 r. Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2016 r.
 • 2018 r. Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2017 r.
 • 2018 r. Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Seculorum w kategorii szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków, za autorstwo monografii Średniowieczne malowidłścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia / The Medieval Wall Paintings in the Burghers’ Houses of the Old and New Town of Toruń. Toruń: TNT, 2017.
  Medal_AR

_________

S T O W A R Z Y S Z E N I A   I  G R E M I A   N A U K O W E:

 • od 2002 – członek Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • od 2006 – członek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego – Wydziału II TNT w Toruniu
 • od 2007- sekretarz Komisji Historii Sztuki i Konserwatorstwa Wydziału II TNT w Toruniu
 • od 2009 – członek Komisji w eliminacjach okręgowych Olimpiady Artystycznej
 • od 2013 – członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu
 • od 2014 – członek Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ogólnopolska sekcja Mediewistyczna

_________

juliuszek juliuszek4 juliuszek3 juliuszek2 juliuszek5
juliuszek7 juliuszek6 7.09.2018 Wręczenie medali Hereditas Saeculorum - Teatr Horzycy

_________